Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia prac badawczo - rozwojowych i stworzenie prototypu liofilizowanej zawiesiny błony owodniowej w formie kropli do oczu

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-06-2019

Numer ogłoszenia

1185706

 

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Zagnańska 153, 25 - 563 Kielce w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18 czerwca 2019 roku do godz. 10.00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

CDC POLAND Sp. z o.o. 
ulica Zagnańska 153, 25-563 Kielce
Przetarg nieograniczony ofertowy na usługę przeprowadzenia 
prac badawczo – rozwojowych i stworzenie prototypu liofilizowanej zawiesiny błony owodniowej w formie kropli do oczu 
Nie otwierać do dnia 18 czerwca 2019, do godz. 1100

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Frańczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661208553

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnego produktu w formie zawiesiny zliofilizowanej błony owodniowej do zastosowania w leczeniu trudno gojących się ran i blizn pooperacyjnych w okulistyce oraz wytworzenie serii pilotowej produktu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych i stworzenie prototypu liofilizowanej zawiesiny błony owodniowej w formie kropli do oczu.
NINIEJSZE ZAMÓWIENIE REALIZOWANE JEST W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO PRODUKTU W FORMIE ZAWIESINY ZLIOFILIZOWANEJ BŁONY OWODNIOWEJ DO ZASTOSOWANIA W LECZENIU TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN I BLIZN POOPERACYJNYCH W OKULISTYCE” REALIZOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 1 INNOWACJE I NAUKA, DZIAŁANIE 2 BADANIA I ROZWÓJ W SEKTORZE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnego produktu w formie zawiesiny zliofilizowanej błony owodniowej do zastosowania w leczeniu trudno gojących się ran i blizn pooperacyjnych w okulistyce oraz wytworzenie serii pilotowej produktu.
Zadanie w niniejszym postępowaniu dotyczy wykonania:
Dalszy ciąg drugiego etapu badań przemysłowych obejmującego badanie i analizę procesu liofilizacji i konserwacji błony owodniowej oraz ich wpływu na jej właściwości, aktywność biologiczną i bezpieczeństwo kliniczne, tj.:
• Opracowanie metod konserwacji błony owodniowej
• Badanie wpływu metod liofilizacji na i konserwacji błony owodniowej na właściwości fizykochemiczne i cechy owodni
- analiza właściwości fizycznych
- analiza właściwości chemicznych
- analiza dystrybucji wielkości i stężenia cząstek
- analiza zawartości wody
- analiza rozpuszczalności
- analiza gęstości nasypowej
• Badanie wpływu metod liofilizacji i konserwacji błony owodniowej na aktywność biologiczną owodni
- analiza zawartości białka całkowitego
- identyfikacja substancji czynnych
- analiza zawartości substancji czynnych
- badanie proliferacji i angiogenezy
• Badanie wpływu metod liofilizacji i konserwacji błony owodniowej na bezpieczeństwo kliniczne owodni
- badanie cytotoksyczności
- badanie biokompatybilności
Efektem końcowym etapu będzie sporządzenie raportu w formie pisemnego opracowania zawierającego analizę wyników metod liofilizacji i konserwacji błony owodniowej.
Końcowa data realizacji etapu to 31.08.2019 r.

Trzeciego etapu – prac rozwojowych polegających na opracowaniu produktu, tj.:
• Opracowanie profilu produktu (TPP)
• Opracowanie profilu jakości produktu (QTPP)
• Opracowanie technologii wytwarzania produktu
• Zidentyfikowanie krytycznych atrybutów produktu (CQA)
• Zidentyfikowanie krytycznych parametrów procesu (CPP)
• Opracowanie metod kontroli jakości i kontroli międzyoperacyjnej
• Badania stabilności
• Optymalizację technologii wytwarzania produktu
• Walidację technologii wytwarzania produktu
• Walidację metod kontroli jakości i kontroli międzyoperacyjnej
Efektem końcowym etapu będzie sporządzenie pisemnego raportu z przeprowadzonych badań i analiz oraz wytworzenie serii pilotowej produktu w ilości co najmniej 600 sztuk.
Końcowa data realizacji etapu to 31 grudnia 2019 r.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować według następującego harmonogramu:
1. Badania przemysłowe, dalszy ciąg etapu drugiego - do dnia 31.08.2019
2. Prace rozwojowe ( etap trzeci) - do dnia 31.12.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączonej dokumentacji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 
• nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn formalnych.
2. Oferty zostaną ocenione przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego do oceny formalnej i merytorycznej złozonych ofert w skład powołanej Komisji wchodzą nastepujące osoby:
• Robert Frańczak - Przewodniczący Komisji, 
• Dorota Migda - Członek Komisji,
• Leszek Gil – Członek Komisji.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawijącego w oparciu o następujące ktyterium i jego znaczenie: cena - 100 %
a) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
b) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
c) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Komisja Przetargowa spośród tych ofert wybierze ofertę najkorzystnijszą w oparciu o inne kryteria lub też w drodze negocjacji z tymi Oferentami.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CDC POLAND SP. Z O.O.

Adres

Robotnicza 1/911

25-662 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

697806898

NIP

7831685607

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego produktu w formie zawiesiny zliofilizowanej błony owodniowej do zastosowania w leczeniu trudno gojących się ran i blizn pooperacyjnych w okulistyce.

Drukuj